Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Η εγγραφή στο Γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικους και είναι υποχρεωτική η επίδειξη ταυτότητας ή άλλου εγγράφου για επιβεβαίωση των στοιχείων. Για την εγγραφή ανηλίκου, είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του κηδεμόνα.

2. Τα μέλη μας κατά την είσοδο στο Γυμναστήριο, υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους και να την περνούν από την ειδική συσκευή αναγνώρισης (barcode), που βρίσκεται στη Reception.

3. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική δεν μεταβιβάζεται και περιέχει πληροφορίες για την ταυτότητα του μέλους που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση του και τον έλεγχο της συνδρομής του (λήξη προγράμματος, οικονομικές υποχρεώσεις).

4. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Γυμναστήριο σε άτομα που δεν φέρουν την κάρτα τους ή αυτή δεν είναι ενεργή. Η κυριότητα της κάρτας μέλους παραμένει στο Γυμναστήριο και απλά παραχωρείται η χρήση της στο εγγεγραμμένο και ταμειακώς ενήμερο μέλος.

5. Η συμφωνηθείσα συνδρομή του μέλους προκαταβάλλεται. Η συνδρομή δε διακόπτεται και δε μεταφέρεται, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας που πιστοποιούνται από γιατρό.

6. Κάθε μέλος υποχρεούται να προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει ότι του επιτρέπεται η σωματική άσκηση. Η βεβαίωση αυτή ανανεώνεται κάθε 12 μήνες. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτής της βεβαίωσης, το γυμναστήριό μας δικαιούται να μην επιτρέπει την είσοδο στο μέλος μέχρι την προσκόμιση της βεβαίωσης.

7. Παρακαλούμε να μην αφήνετε χρήματα ή αντικείμενα αξίας στα ντουλάπια. Κάθε μέλος με δική του ευθύνη θα πρέπει να ασφαλίζει τα προσωπικά του αντικείμενα στα ντουλάπια των αποδυτηρίων, τα οποία χρησιμοποιεί μόνο κατά την παραμονή του στον χώρο. Απαγορεύεται η μόνιμη χρήση ντουλαπιού. Το γυμναστήριο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων.

8. Η συμπεριφορά και η περιβολή των μελών, πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής. Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική.

9. Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική.

10. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και διακίνηση παράνομων ουσιών ή συμπληρωμάτων διατροφής εντός του Γυμναστηρίου.

11. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία θορύβων στον χώρο και η όχληση των μελών.

12. Τα μέλη πρέπει να έχουν υπόψη τους τα μέτρα ασφαλείας του κτηρίου, προς αποφυγή ατυχημάτων.

13. Το γυμναστήριο δε φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμό από κακή χρήση των οργάνων ή από ασκήσεις που δεν έχουν υποδειχθεί εγγράφως από τους υπεύθυνους γυμναστές.

14. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας του αλλά και των επιμέρους τμημάτων του.

15. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ, Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ GOLDEN TEAM

1. Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι το γυμναστήριο θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση του βάσει του παρόντος, με σκοπό τη διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών του, τη διαχείριση του πελατολογίου του και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών του. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της εταιρίας η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM για λογαριασμό του γυμναστηρίου. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συναίνεσή μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα και την κάρτα, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

2. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. Για κάθε 1 επίσκεψη ο συμμετέχων θα παίρνει 1 πόντο. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των επισκέψεων, εφόσον υπάρχει μεταβολή των συνθηκών.

3. Η εξαργύρωση γίνεται εφόσον συγκεντρωθεί συγκεκριμένος αριθμός πόντων. Τα εξαργυρώσιμα προϊόντα και ο ελάχιστος αριθμός πόντων που απαιτείται για την εξαργύρωση θα ανακοινώνεται στο γυμναστήριο. Ενδεικτικά τα μέλη μπορούν να προβούν σε εξαργύρωση όταν συγκεντρώσουν 36 ή 56 πόντους. Η εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει τον τρόπο εξαργύρωσης. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ανακοίνωση στο γυμναστήριο.

4. Τα προνόμια μπορούν να εξαργυρωθούν σε όποια επίσκεψη επιθυμεί το μέλος με την προϋπόθεση να έχει ενεργή συνδρομή κατά την εξαργύρωση.

5. Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν, δε δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφή των πόντων.

6. Το μέλος δύναται να επιλέξει προς εξαργύρωση 2 από τις προσφερόμενες επιλογές προς εξαργύρωση. Εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει δύο φορές την ίδια επιλογή. Από την παραπάνω εναλλακτική εξαιρείται η επιλογή της έκπτωσης σε επόμενη ανανέωση συνδρομής.

7. Το γυμναστήριο έχει την διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να προβαίνει σε διακοπή του προγράμματος προνομίων οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία καθώς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οικειοθελή παροχή της εταιρίας.

8. Το γυμναστήριο δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτησή του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της εταιρίας. Το γυμναστήριο διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων Golden Team. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει έγγραφη γνωστοποίηση στον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα προνομίων.

9. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το γυμναστήριο τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα του γυμναστηρίου.

10. Οι πόντοι παραγράφονται έναν (1) χρόνο μετά την τελευταία συναλλαγή του μέλους με χρήση της κάρτας και αφού έχει ειδοποιηθεί το μέλος έναν (1) μήνα νωρίτερα.

11. Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στο γυμναστήριο τυχόν αλλαγή διεύθυνσης ή του τηλεφώνου που έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά είτε γραπτά. Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση.

12. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του κατόχου μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms), ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν ο κάτοχος της κάρτας μέλους δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής ή προφορικής στο κατάστημα επικοινωνίας.

13. Προσωπικά Δεδομένα
Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

A. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου του και να προωθήσει τις υπηρεσίες του.

B. Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν ειδοποίησης προς το γυμναστήριο.

C. Ως εγγραφή στο σχήμα επιβράβευσης νοείται η εγγραφή μέλους στις υπηρεσίες του γυμναστηρίου. Το μέλος με την εγγραφή του παρέχει τη συγκατάθεσή του στο γυμναστήριο όπως χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του προγράμματος Golden Team.

Η αγορά οποιασδήποτε συνδρομής, συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του κανονισμού.